Convenant behoud gezonde bomen

Convenant voor behoud van gezonde bomen

 

Initiatief

Enkele Brabantse gemeenten hebben samen het initiatief genomen tot het opstellen van een convenant voor het behoud van gezonde bomen. Stichting Bomenmakelaar is betrokken als verbinder tussen de gemeenten. De ondertekenaars willen bijdragen aan een beter klimaat en een klimaatbestendige omgeving door bij gebiedsontwikkeling gezonde bomen waar mogelijk te behouden, zo mogelijk door ze te verplanten in situaties waar anders sprake zou zijn van kap of nieuwe aanplant.

Convenant

Honderd jonge boompjes zijn als takken van één volwassen boom. Het vermogen van gezonde volwassen bomen om fijnstof af te vangen en om CO² op te nemen is aanzienlijk groter dan dat van jonge aanplant. Met dit convenant wordt daarom de intentie uitgesproken dat: 

Gezonde volwassen bomen die niet meer passen in hun omgeving, worden verplant naar een nieuwe duurzame plaats.

Wij dragen zo bij aan een beter klimaat en een klimaatbestendige omgeving voor mens en dier. Door ons in te zetten voor het behoud van gezonde bomen wordt de omgeving klimaatbestendiger, verminderen we CO2 en dragen wij bij aan een schonere lucht met minder fijnstof.

Door een gezonde boom te verplanten gaat de esthetische, ecologische en economische waarde niet verloren. Een volwassen boom heeft belangrijke functies voor zijn omgeving zoals water vasthouden en verdampen, schaduw geven, bieden van leefomgeving en schuilplaats voor vogels, andere dieren en insecten. Een grotere boom levert een positieve impact op de omgeving en welzijn van de mens.

Waar mogelijk krijgen gezonde verplantbare bomen voorrang op kappen of nieuwe aanplant. Bomen moeten wel verplant kunnen worden. Daarvoor vindt er onderzoek plaats of de boom gezond genoeg is om verplant te worden en of de bodem zo is samengesteld dat verplanten mogelijk is.

De gemeente zet zich bij een positief advies actief in om een nieuwe plantplaats te zoeken binnen de gemeentegrenzen en als daarvoor geen ruimte is wordt gezocht naar mogelijkheden om de bomen ergens anders te planten. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met andere overheidsorganen en instellingen om de kansen voor verplanten groter te maken.

Voor nieuwe projecten wordt uit het aanbod van verplantbare bomen gezocht naar geschikte exemplaren zodat al snel grote bomen het beeld gaan bepalen.

 

Ondertekening

Voor ondertekening kunt u bovenstaande tekst overnemen of downloaden en voorzien van een opmaak die in uw eigen gemeentelijke organisatie gangbaar is. U kunt daar een eigen inleiding aan toevoegen en paragraaf voor ondertekening met de namen van de verantwoordelijke wethouder(s). Als daar behoefte aan is, kunt u een bijlage toevoegen aan het convenant waarin nadere doelstellingen en/of beleidsvoornemens worden vermeld die richting geven aan de uitvoering van het convenant. De ondertekening wordt bij voorkeur bekrachtigd door het verplanten van een boom. U kunt daar de (regionale) pers bij uitnodigen om het publiekelijk bekend te maken.

Ondertekenaars

De gemeenten Steenbergen, Breda en Dordrecht hebben uitgesproken het convenant te willen ondertekeken. De eerste twee hebben al een klimaatboom geplant om deze intentie uit te spreken.

Stuur voor meer informatie een email aan info@stichtingbomenmakelaar.nl t.a.v. Camiel Versluis