Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden 

1 november 2019 | Het gebruik van de website Bomenmakelaar is gereserveerd voor leden van het platform voor behoud van gezonde bomen, dat wordt beheerd door de Stichting Bomenmakelaar. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website van “Bomenmakelaar”. Stuur een e-mail naar info@stichtingbomenmakelaar.nl als u vragen heeft.

 

Doel

Wij richten ons op duurzame en circulaire economie door behoud van gezonde volwassen bomen. Bij ingrepen in de openbare ruimte kunnen bomen vaak niet blijven staan op de oorspronkelijke groeiplaats door bijvoorbeeld nieuwbouw, herinrichtingen, riolering of wegverbreding. Er is behoefte aan een mogelijkheid om gezonde bomen op een andere locatie te plaatsen zodat de klimatologische, ecologische en ruimtelijke waarde van de boom kan voortbestaan. Hiermee wordt bijgedragen aan een circulaire economie.

In de praktijk sneuvelen veel bomen, omdat er geen ruimte is om ze te verplaatsen. Bomenmakelaar biedt u de mogelijkheid uw bomen te behouden op een andere groeiplaats in een andere gemeente of provincie. Het platform voor behoud van gezonde bomen biedt als eerste in Nederland de mogelijkheid om gezonde volwassen bomen via een markt van vraag en aanbod te aan te bieden en te verwerven.

 

Voorwaarden gebruik Bomenmakelaar

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Bomenmakelaar en faciliteiten. Hierbij geldt het volgende:

  1. Een account op de website Bomenmakelaar is exclusief voor leden van het platform voor behoud van gezonde bomen van Stichting Bomenmakelaar. Een lidmaatschap is voorbehouden aan organisaties en instellingen die grotere arealen bomen beheren. De organisatie/ instelling is ingeschreven in het handelsregister. Dit kunnen o.a. zijn: gemeenten, provincies, natuurbeheer organisaties. Leden van het platform voor behoud van gezonde bomen van de Stichting Bomenmakelaar kunnen vrij gebruik maken van de faciliteiten van de website bomenmakelaar.
  2. Een lidmaatschap van het platform voor behoud van gezonde bomen kan aangevraagd worden met het aanmeldformulier op deze website. Bij aanmaken van een account ontvangt dan het aanmeldformulier via het opgegeven emailadres. Stichting Bomenmakelaar houdt zich het recht voor om een aanvraag voor een lidmaatschap te weigeren of in te trekken als het (beoogde) lid niet tot de doelgroep voor het platform behoord.
  3. Het lidmaatschap van het platform is organisatiegebonden. Meerdere personen van dezelfde organisatie kunnen onder één lidmaatschap gebruik maken van deze website. Bij een groter aantal personen per organisatie treden partijen in overleg voor een tweede of meerdere lidmaatschap(en), rekening houdend met het beoogde doel van het lidmaatschap hetgeen een middel is voor bekostiging van de activiteiten van het platform.
  4. Bomen die via deze website worden aangeboden moeten voorzien zijn van een verplantbaarheidsonderzoek. De aanbieder van bomen geeft voor eigen rekening en risico opdracht aan een bedrijf (boomadviseur) naar keuze voor het opstellen van een verplantbaarheidsonderzoek. Verplantbaarheidsonderzoeken worden opgesteld in het format van Stichting Bomenmakelaar.
  5. Verplantbaarheidsonderzoeken op deze website kunnen gedownload worden door andere gebruikers van de website. Zij krijgen hierdoor inzicht in de gezondheid en de mogelijkheden voor het verplanten van aangeboden bomen.
  6. Bij het afnemen van bomen via deze website geeft de afnemer voor eigen rekening en risico opdracht aan een bedrijf (boomverzorger) naar keuze voor het verplanten van de boom/ bomen.
  7. Door gebruik te maken van deze website stemmen aanbieders en afnemers van bomen in met de hier beschreven voorwaarden en werkwijze.

 

Aansprakelijkheid

Stichting Bomenmakelaar heeft een bemiddelende rol. Stichting Bomenmakelaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van deze website of inhoud of onjuistheden in offertes, rapporten (bijv. verplantbaarheidsonderzoeken) of informatievoorziening van derden die via de website van Bomenmakelaar worden aangeboden. Stichting Bomenmakelaar is nimmer aansprakelijk voor kwaliteit van bomen, problemen bij uitgraven of transport en nazorg of financiële afwikkeling van de tussen koper en verkoper gemaakte afspraken.


Stichting Bomenmakelaar zorgt voor goede beveiliging van haar website, echter zij is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bomenmakelaar.


Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant.