Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden 

(1 september 2017)

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van “Bomenmakelaar B.V.”  

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website van “Bomenmakelaar”.  

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69491143. Indien u dat wenst kunnen wij u een papieren exemplaar toesturen. Stuurt u ons dan een e-mail op info@bomenmakelaar.nl

Doel

Bomenmakelaar is een platform met een groene visie. Wij richten ons op duurzame en circulaire economie door behoud van gezonde volwassen bomen. Bij ingrepen in de openbare ruimte kunnen bomen vaak niet blijven staan op de oorspronkelijke groeiplaats door bijvoorbeeld nieuwbouw, herinrichtingen, riolering of wegverbreding. Er is behoefte aan een mogelijkheid om gezonde bomen op een andere locatie te plaatsen zodat de klimatologische, ecologische en ruimtelijke waarde van de boom kan voortbestaan. Hiermee wordt bijgedragen aan een circulaire economie.

In de praktijk sneuvelen veel bomen, omdat u geen ruimte heeft om ze naar toe te verplaatsen.  Bomenmakelaar biedt u de mogelijkheid uw bomen te behouden op een andere groeiplaats. Het platform van Bomenmakelaar biedt als eerste platform in Nederland de mogelijkheid om bomen via een markt van vraag en aanbod te kopen of verkopen en verplanten. 

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Bomenmakelaar, tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen. 

De procedure

Hieronder staat het stappenschema beschreven:

 1. U (‘aanbieder’ of ‘afnemer’) heeft één of meerdere bomen danwel u zoekt één of meerdere bomen. U kunt dan bij ons een account aanmaken door u te registreren op de website.

 2. Voor een aanbieder geldt dat deze na aanmaking van een account één of meerdere bomen op de website kan laten plaatsen met een verplantbaarheidsonderzoeksrapport.

  Mocht een  verplantbaarheidsonderzoeksrapport niet voorhanden zijn dan kan dit worden aangevraagd bij maximaal 3 bedrijven die op onze website vermeld staan. De aanbieder betaalt enkel de kosten van een facultatief verplantbaarheidsonderzoeksrapport (rechtstreeks aan de partij die dat onderzoek uitvoert) en betaalt geen vergoeding aan Bomenmakelaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is. 

 3. Voor een afnemer geldt dat deze op de website één of meerdere bomen voorzien van een verplantbaarheidsonderzoek kan afnemen. Dit gebeurt door een offerte op te vragen bij op de website vermelde verplanters. Deze verplanters voldoen aan de door Bomenmakelaar gestelde kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen worden vermeld op de website en worden op verzoek toegestuurd. 

 4. De afnemer kan voor de verplanting en nazorg op de website van Bomenmakelaar maximaal 3 bedrijven (‘verplanters’) selecteren. De bomenmakelaar zal de verplanters middels een email op de hoogte brengen van het offerteverzoek van de afnemer. De verdere totstandkoming van de verplanting en nazorg zal tussen de afnemer en verplanter tot stand komen. De Bomenmakelaar kan hier enkel als adviserende partij geraadpleegd worden zonder dat daar rechten aan ontleend kunnen worden. Bomenmakelaar heeft geen inzicht in deze offertes.

 5. Indien aanbieder en afnemer een match/overeenkomst hebben en de afnemer derhalve besluit om de boom of bomen af te nemen dan komt de overeenkomst rechtstreeks tot stand tussen aanbieder en afnemer.

 6. De afnemer betaalt -tenzij anders schriftelijk overeengekomen- aan Bomenmakelaar een vergoeding per boom volgens onderstaande staffel.

  • Boom met een gemeten stamomtrek tot 50cm: € 75,- per boom
  • Boom met een gemeten stamomtrek tussen 50cm en 100cm: € 250,- per boom
  • Boom met een gemeten stamomtrek meer dan 100cm: € 400,- per boom

De afnemer verplicht zich om het verschuldigde bedrag te betalen aan Bomenmakelaar. De stamomtrek wordt gemeten op 130cm boven de stamvoet en de prijzen zijn exclusief btw.

Bomenmakelaar is gerechtigd te factureren na totstandkoming van een overeenkomst tussen aanbieder en afnemer zoals opgenomen in hetgeen hiervoor onder 5) beschreven is. Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. 

Aansprakelijkheid 

Bomenmakelaar heeft een bemiddelende rol. 

Bomenmakelaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of inhoud of onjuistheden in offertes, rapporten (bijv. verplantbaarheidsonderzoeken) of informatievoorziening van derden die via de website van Bomenmakelaar worden aangeboden. Bomenmakelaar is nimmer aansprakelijk voor kwaliteit van bomen, problemen bij uitgraven of transport en nazorg of financiële afwikkeling van de tussen koper en verkoper gemaakte afspraken. 

Bomenmakelaar zorgt voor goede beveiliging van haar website, echter zij is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bomenmakelaar. 

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant. 

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Bomenmakelaar op te nemen. 

Bomenmakelaar B.V.
Emmaplein 17
5211 VZ ‘s- Hertogenbosch
info@bomenmakelaar.nl